Wednesday, October 28, 2015

Unmasking Satan | John Ramirez | Sid Roth's It's Supernatural

                                               ---

John Ramirez- former devil worshipper rescued by the Lord Jesus.

Ang payo niya para hind TAYO mapasakamay ni satanas: bantayan ang ating bibig, ang mata, huwag manood ng televion/videos or maglaro ng mga games na demonic. Sapagkat nakapaglalagay si satanas ng mga bagay na makaka pagpamanhid ng isip laban sa kasalanan [ anesthesize your mind against sin]. Nagiging addicted ka tayo TV kaysa sa pagdarasal sa Diyos. 
 
Ang pornography ay isa ding pagsilo ni Satanas sa mga babae at lalaki. Katulad din ng alcohol, akala nila madaling pigilin ang sarili ngunit nakadikit dito ang espiritu ng kadiliman. [watch the video with English subtitles]

JOHN: “In the name of Jesus, you can be free of the familiar sprit, from any tormenting spirit, from any spirit that's calling your mind, from any combination, any pornographic, any torture, any tormentors that are sent your way, I break it in the name of JESUS right now. I break every satanic attack over your life, your purpose, your destiny, pornography, anything that is holding, suicide, oppression depression, any form of evil spirit, I bind it right now. Be free in mighty, unmatchable name of Jesus.

Sid Roth: You will have no fear of the demonic when you know Jesus, when you know who your Father is.

JOHN: Thr enemy recognizes you as a child of God and the authority God has given you.

John's prayer against the spirit of infirmity and sickness:

Father, in the name of Jesus right now, I bind this torment over the airways in the name of Jesus. I bind the gatekeeper, I bind any reinforcement, I paralyze every devil, every hell, every demon. I paralyze every infirmity of sickness right now. Father, I separate one from another, Father, I change their languages to confuse them. I send civil war to the enemy's camp to let them destroy each other . Loose the person right now. Loose the person in the name of JESUS. I pray healing. I speak healing into your life right now. I speak restoration. I speak restitution upon your life. I put the devil under your feet and keep him there. Father, in Jesus name, I cage up every demon. My God, in the name of Jesus, I put the blood of Jesus in those demon box and let them to tormented, night and day, and I close this prayer right now. Father, I come against retaliation, I come against retribution, in the mighty name of Jesus.


GOD IS GREAT.

Please watch the video.